Справочник

І.Обща информация за Р.България

Географски координати на най-крайните точки на Р.България
   Северна:  Устието на р.Тимок /Видинска област/ - 44°12`45``сев.геогр.шир.
   Южна:  Връх "Вейката" /Кърджалийска област/ - 41°14`05``сев.геогр.шир.
   Източна:  Нос "Шабла" /Добричка област/ - 28°36`35`` изт.геогр.дълж.
   Западна:  с.з. от вр."Китка" /Кюстендилска област/ - 22°21`40`` изт.геогр.дълж.
С дължина от изток на запад около 520 км. и ширина от север на юг около 320 км.
 
Граници на Р.България общо км. сухоземна речна морска
Общо 2245 1181 686 378
Северна с Р.Румъния 609 139 470 ---
С максимална надморска височина 210 м.
Източна с Черно море 378 --- --- 378
Южна /общо/ 752 562 190 ---
с Р.Турция 259 133 126 ---
с Р.Гърция 493 429 64 ---
от 0 м.н.в. при устие на р.Резовска до 2212 м.н.в. при Гоцев връх, пл.Славянка
Западна /общо/ 506 480 26 ---
с Р.Македония 165 165 --- ---
с Р.Сърбия 341 315 26 ---
от 40 м.н.в. при устието на р.Тимок до 2251 м.н.в. при вр.Руен, Осоговска пл.
 
Територия
Общо суша и речни крайгранични води:   110 993.6 кв.км.
Квадратура между сухоземните граници:   110 630.9 кв.км.
Квадратура на крайграничните острови:   101.3 кв.км.
Квадратура на крайграничните реки:   261.4 кв.км
Република България заема 22% от Балканския полуостров, 1.06% от континента Европа
Заема 16-то място по площ на континента и е със средна надморска висчина 470 м.н.в.
 
Климатични данни
Разположението на България в източните и централни части на Балканския полуостров предопределя Умереноконтиненталното климатично влияние в северната и част и преходно с белези на Средиземноморски /суб тропичен/ климат на юг.

Температура
Средна месечна януарска - 1.5° до - 3 ° в северна и 0,0 до 3,0 в южна България
Минимална средна месечна - 11,6° /февруарска/ - връх Мусала
Средна минимална годишна - 2,9 ° - вр.Мусала , вр.Ботев - 0.6°
Абсолютна минимална - 38,3° - гр.Трън; -35,5° - Видн ; - 35,4° - Свищов
Средна месечна юлска от 19,5° - 25,0° в ниските части до 5,0° -9,0° във високия пояс
Максимална средна месечна над 25,0° - Петрич
Абсолютна максимална +45,2° -Садово; +45,0° - Бойчиновци; +43,0 °- Свищов

Валежи
Средните годишни валежни суми са в границите от 450 до 1250mm, в планините над 800 mm
Максимална годишна валежна сума 2293 mm - р.Дългоделска Огоста ,Стара планина
Минимална годишна валежна сума 146 mm - с.Красен , Добруджа
Максимален валеж за 24 часа 342mm - гр.Варна, 360mm- х.Алеко, Витоша
Максимална снежна покривка 365 см - х.Мусала , 360 см - х.Алеко
Брой на дните със сн. покр. над 2000м.н.в.- 180-250 дни,над1500м-120-130дни, 1000м -80-120дни
В отделни години е отбелязана снежна покривка и през месец август /стара или нов валеж/

Облачност
Средна месечна облачност за м.Август 2,5-3,5 десети, за вр.Ботев - 5,7 десети
Най-висока за м. Декември 7 - 7,5 десети, облачни дни за вр.Ботев над 180 средно год.

Ветрове
Средногодишна скорост на ветровете в планинския пояс 10,7 м/с - вр.Ботев най-ветровито място в България ; 7,7 м/с -Черни връх; 7,5 м/с - вр. Мусала
С най-вис. средна скорост са северозападните зимни ветрове по билото на Стара пл. - 13-14 м/с
Следваща